veertjes3z

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door L’Ortye.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Website c.q. afscheidspagina: de voor Opdrachtgever ontwikkelde website c.q. afscheidspagina.
 6. Design: het door L’Ortye ontwikelde design met betrekking tot het rouwdrukwerk.
 7. Diensten: de Diensten die L’Ortye aanbiedt, zijn het ontwikkelen van websites c.q. afscheidpagina’s, hosting alsmede het leveren van drukwerk.
 8. Dienstverlener: L’Ortye biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: L’Ortye.
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die L’Ortye heeft aangesteld, projecten aan L’Ortye heeft verleend voor Diensten die door L’Ortye worden uitgevoerd, of waaraan L’Ortye een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en L’Ortye, alsmede voorstellen van L’Ortye voor Diensten die door L’Ortye aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door L’Ortye waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
 11. SaaS-Dienst: het door L’Ortye beschikbaar stellen en houden van websites en/of website via internet of een andere datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan Opdrachtgever.
 12. Gebruiker: de natuurlijke persoon die berichten kan plaatsen op de Website c.q. Afscheidspagina.                                                      
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van L’Ortye, elke Overeenkomst tussen L’Ortye en Opdrachtgever en op elke Dienst die door L’Ortye wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal L’Ortye aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met L’Ortye is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij L’Ortye uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat L’Ortye vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.                                                                                                                                            
 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door L’Ortye gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 2. L’Ortye is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft L’Ortye het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor L’Ortye gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen L’Ortye niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van L’Ortye zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht L’Ortye niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.                                                                                                                     
 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van L’Ortye heeft aanvaard door de Dienst te betalen.
 2. L’Ortye is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met L’Ortyewordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan L’Ortye wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met L’Ortye is verbonden.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij L’Ortye met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.                                                                
 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1.De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich meebrengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die L’Ortye van Opdrachtgever verkrijgt.

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en L’Ortye een Overeenkomst inzake hosting is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst 6 maanden, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien nodig kan Opdrachtgever de Overeenkomst verlengen met de oorsponkelijk overeengekomen termijn.
 2. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien L’Ortye ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één week.
 1. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van L’Ortye op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van L’Ortye is hierbij leidend. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid heeft L’Ortye recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft L’Ortye recht op het volledige loon indien dit gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.
 2. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is L’Ortye nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 3. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.                            
 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. L’Ortye zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Voordat L’Ortye aanvangt met de dienstverlening dient Opdrachtgever een formulier te downloaden en in te vullen. Opdrachtgever dient L’Ortye voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is L’Ortye niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor L’Ortye, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. L’Ortye is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Indien L’Ortye op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 6. Indien sprake is van wijzigingen, kan L’Ortye de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Website. Nimmer is L’Ortye gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 7. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 8. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of L’Ortye de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 9. L’Ortye is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 10. Indien L’Ortye op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal L’Ortye conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 11. Indien L’Ortye op verzoek van Opdrachtgever op locatie van Opdrachtgever aanwezig dient te zijn, wordt een afspraak ingepland. Een reeds geplande afspraak kan slechts tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annulering binnen deze termijn heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gereserveerde tijd dient te vergoeden alsmede reeds gemaakte onkosten.                                                                                                                                                                                                                    
 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door L’Ortye verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat L’Ortye niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. L’Ortye is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is L’Ortye verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door L’Ortye voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. L’Ortye kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is L’Ortye gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan L’Ortye.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van L’Ortye te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. In geval van de Afscheidspagina dient Opdrachtgever foto’s, verhalen, condoleance formulier en/of beelden te leveren aan L’Ortye. Opdrachtgever dient L’Ortye toestemming te geven voor het plaatsen van desbetreffende content.
 6. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content, alsmede voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
  7. Indien een Gebruiker een reactie plaatst op de Afscheidspagina, dient Opdrachtgever aan te geven of Gebruiker dit in alle vrijheid mag plaatsen. Indien Opdrachtgever de reactie van tevoren wil controleren, zal L’Ortye de reacties binnen 14 dagen te communniceren naar Opdrachtgever.                                                                                                                                                                  
 

Artikel 8 – Ontwikkelen van designs

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. L’Ortye kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:
 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. L’Ortye stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 2. Fase II: visualisatie. Na aankoop van het product of goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. L’Ortye zal een ontwerp maken en deze proef digitaal versturen naar Opdrachtgever. Op dit ontwerp kunnen wijzigingen doorgegeven worden. Deze wijzigingen zullen aangepast worden in het ontwerp. De offertes zijn inclusief 2 correctierondes. Na een goedkeuring van een het design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking.
 3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 2 correctierondes. Opdrachtgever is verplicht het design te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 1 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal L’Ortye nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.                                                
 

Artikel 9 – Drukwerk Designs

 1. Indien overeengekomen zal L’Ortye drukwerk voor Opdrachtgever verrichten. De omvang van de verplichting om de door L’Ortye opgeleverde Design te laten drukken strekt zich tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Hierbij komen partijen tevens de specificaties overeen met betrekking tot het drukwerk, waaronder in ieder geval wordt verstaan het aantal bedrukkingen, het formaat van de bedrukkingen en de kleur.
 2. L’Ortye verzorgt het drukwerk in beginsel zelf. Indien L’Ortye derde inschakelt om het drukwerk te verzorgen, zijn de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde eveneens van toepassing.
 3. Opdrachtgever dient eerst akkoord te geven alvorens het opgeleverde design gedrukt wordt. L’Ortye is nimmer aansprakelijk voor kennelijk tik-, zet- en drukfouten.
 4. De kleuren van de Designs zoals weergegeven worden in het voorbeeld waar Opdrachtgever akkoord op dient te geven kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.
 5. Opdrachtgever dient nadat hij akkoord is gegaan met het gegeven voorbeeld het opgeleverde resultaat te accepteren.                      
 

Artikel 10 – Ontwikkeling Website c.q. Afscheidspagina

 1. L’Ortye kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal L’Ortye de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, documentatie en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. L’Ortye is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
 5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd
 6. De door L’Ortye ontwikkelde Website  is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website  binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 1. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan L’Ortye. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van L’Ortye, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan L’Ortye zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door L’Ortye.
 2. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van L’Ortye verplicht om door L’Ortye verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien L’Ortye wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door L’Ortye gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.                                                                                                                                                                
 

Artikel 11 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door L’Ortye of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft L’Ortye recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan L’Ortye aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door L’Ortye bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is L’Ortye gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. L’Ortye spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan L’Ortye.
 5. L’Ortye spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 6. Indien Partijen een deeloplevering van de Website overeenkomen, zal L’Ortye de Website verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en L’Ortye deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de opleverdatum alsmede reeds overeengekomen budget.                                           
 

Artikel 12 – Voice-over en muziekrechten

 1. Indien overeengekomen kan Opdrachtgever kiezen voor een koppeling met muziek op de Website. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.
 2. Muziek dat op de Website wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. L’Ortye is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 3. L’Ortye zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de vergoeding van de muziekrechten.
 4. Indien L’Ortye door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt L’Ortye deze kosten volledig in rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal L’Ortye deze kosten, alsmede haar eigen kosten één op een doorbelasten aan Opdrachtgever.                                                                                                                                       
 

Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is L’Ortye gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 14 – Garanties

 1. L’Ortye voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat L’Ortye in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door L’Ortye gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is L’Ortye gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. L’Ortye staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. L’Ortye spant zich in om fouten in de Website c.q. programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door L’Ortye zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. L’Ortye is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door L’Ortye ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘as is’, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan L’Ortye te melden op een wijze dat L’Ortye in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van L’Ortye een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.
 7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. L’Ortye is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan L’Ortye naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door L’Ortye verstrekte inlichtingen.
 8. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is L’Ortye niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 9. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 10. L’Ortye staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.                                                                                                                                                                                                                

 

Artikel 15 – Gebruik en onderhoud Website

 1. L’Ortye stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 2. Indien overgekomen, zal L’Ortye onderhoud verrichten aan de Website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan L’Ortye onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Website schriftelijk te melden aan L’Ortye, waarna L’Ortye Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is L’Ortye gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan L’Ortye.
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van L’Ortye, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website.
 6. Ten behoeve van het onderhoud is L’Ortye bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is L’Ortye gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. L’Ortye zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 8. L’Ortye is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door L’Ortye aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor L’Ortye niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.    

 

Artikel 16 – Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien L’Ortye het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Website, kunnen er door L’Ortye beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is L’Ortye gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. L’Ortye komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft L’Ortye het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
 6. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor alle schade als gevolg van bovenstaande. L’Ortye is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 7. Het is Opdrachtgever verboden (het gebruik van) de Diensten door te verkopen en/of te verhuren.
 8. L’Ortye kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is L’Ortye bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is L’Ortye gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van L’Ortye.
 10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.                                                                                                                                             

 

Artikel 17 – Notice en Takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van L’Ortye of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is L’Ortye gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. L’Ortye zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van L’Ortye. In geen geval is L’Ortye aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

 

 

Artikel 18 –  Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. L’Ortyeis niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal L’Ortye Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of L’Ortye de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

 

Artikel 19 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. L’Ortye voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden worden achteraf berekend, op basis van de door L’Ortye opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend behoudens andere afspraken.
 4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment.
 5. In geval van verlenging van de hosting werkzaamheden dient Opdrachtgever eenmalig het overeengekomen bedrag te voldoen.
 6. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever voor het afspelen van muziek op de Website een overeengekomen vergoeding te voldoen.
 7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door L’Ortye ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. L’Ortye is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 11. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van L’Ortye.
 12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.                          

 

Artikel 20 – Incassobeleid

 1. Alle door L’Ortye gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal L’Ortye zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien L’Ortye meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.                                         

 

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. L’Ortye gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en gebruikers van de Website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal L’Ortye de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@afscheidspagina.nl.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van L’Ortye verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever L’Ortye tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien L’Ortye op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. L’Ortye is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. L’Ortye zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.                                                                   

 

Artikel 22 – Opschorting

 1. L’Ortye heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. L’Ortye is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. L’Ortye is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.                                                                      

 

Artikel 23 – Overmacht

 1. L’Ortye is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van L’Ortye wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van L’Ortye, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan L’Ortye zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van L’Ortye buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien L’Ortye bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.                                                                                                                                                                                     

 

Artikel 24 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van L’Ortye alleen geacht te bestaan indien L’Ortye dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van L’Ortye, is L’Ortye uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever L’Ortye binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en L’Ortye deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat L’Ortye in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door L’Ortye leidt tot aansprakelijkheid van L’Ortye, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. Ingeval van Overeenkomsten op grond van een SaaS-dienst, of service en/of onderhoud is bovengenoemde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling).
 4. L’Ortye is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door L’Ortye geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 5. De aansprakelijkheid van L’Ortye is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 6. L’Ortye is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op zijn website of die van gelinkte websites.
 7. L’Ortye is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur of Website.
 8. Aansprakelijkheid van L’Ortye voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. L’Ortye is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van L’Ortye die zonder uitdrukkelijke toestemming van L’Ortye heeft plaatsgevonden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door L’Ortye geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van L’Ortye.
 10. Enige door L’Ortye opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van L’Ortye. De inhoud van het opgeleverde advies van L’Ortye is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van L’Ortye opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van L’Ortye. L’Ortye is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is L’Ortye nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in L’Ortye haar eigen advies.
 12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Website is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is L’Ortye aansprakelijk.
 13. L’Ortye staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens L’Ortye verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.
 15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van L’Ortye vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij L’Ortye. Elke vordering tot schadevergoeding jegens L’Ortye dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van L’Ortye eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.                                                                                                                                                                             

 

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. L’Ortye en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door L’Ortye worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij L’Ortye daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien L’Ortye op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en L’Ortye zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is L’Ortye niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen L’Ortye en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.                                            

 

Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van L’Ortye waaronder in ieder geval begrepen alle ontwerpen berusten uitsluitend bij L’Ortye en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van L’Ortye worden overgedragen aan Opdrachtgever, is L’Ortye gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van L’Ortye rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van L’Ortye.
 6. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal L’Ortye onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.                                                                                                          

 

Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan L’Ortye verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door L’Ortye opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan L’Ortye verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever en diens familie geeft L’Ortye toestemming de Website online te zetten en de geleverde foto’s, beelden, verhalen, muziek etc. van de overleden persoon te plaatsen.

 

Artikel 28 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van L’Ortye of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@afscheidspagina.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil L’Ortye de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. L’Ortye zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.                                                                                                          

 

Artikel 29 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen L’Ortye en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. L’Ortye kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen L’Ortye en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 
 

Deel II Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 30 – Algemeen

L’Ortye is de aanbieder van de afscheidspagina (hierna: website) waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt L’Ortye Gebruiker deze website verder niet te gebruiken. L’Ortye raadt iedereen aan die gebruik maakt van de website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 31 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

L’Ortye gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van L’Ortye. L’Ortye zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van L’Ortye.

 

 

Artikel 32 – Gebruik van de website

 1. L’Ortye spant zich in de website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Gebruiker kan op de website een condoleance bericht plaatsen.

 

Artikel 33 – Verplichtingen bij het gebruik van de website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de website
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) de website van L’Ortye;
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van L’Ortye.
 1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is L’Ortye gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. L’Ortye komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en/of het gebruik van de website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

 

Artikel 34 – Beschikbaarheid website

L’Ortye staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. L’Ortye streeft ernaar om zich in te spannen om de L’Ortye applicatie en de toegang tot de website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat L’Ortye niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de website. L’Ortye is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de website en het gebruik van de website op te schorten. L’Ortye is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de website te kunnen waarborgen.

 

 

Artikel 35 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van L’Ortye of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is L’Ortye gerechtigd om dat deel van de website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. L’Ortye zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is L’Ortyeaansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

 

Artikel 36 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van L’Ortye of via info@afscheidspagina.nl.

 

 

Artikel 37- Betaling

Het recht om gebruik te maken van de website is niet onderworpen aan een betalingsverplichting.

 

 

Artikel 38 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart L’Ortye vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens L’Ortye.
 2. L’Ortye is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 3. In geen geval is L’Ortye is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 4. L’Ortye staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens L’Ortye verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van L’Ortye vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij L’Ortye. Elke vordering tot schadevergoeding jegens L’Ortye dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 39 – Overmacht

 1. L’Ortye is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van L’Ortye en (xi) overige situaties die naar het oordeel van L’Ortye buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. L’Ortye heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat L’Ortye zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 40 – Intellectuele eigendomsrechten

 Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van L’Ortye en/of Opdrachtgever. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de website waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij L’Ortye en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 

 

Artikel 41 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de L’Ortye applicatie van L’Ortye worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@afscheidspagina.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil L’Ortye de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. L’Ortye zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 42 – Wijzigingen

L’Ortye heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de website inzien.

 

 

Artikel 43 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen L’Ortye en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen L’Ortye en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Hoensbroek, 25 februari 2021

 

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door L’Ortye.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Website c.q. afscheidspagina: de voor Opdrachtgever ontwikkelde website c.q. afscheidspagina.
 6. Design: het door L’Ortye ontwikelde design met betrekking tot het rouwdrukwerk.
 7. Diensten: de Diensten die L’Ortye aanbiedt, zijn het ontwikkelen van websites c.q. afscheidpagina’s, hosting alsmede het leveren van drukwerk.
 8. Dienstverlener: L’Ortye biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: L’Ortye.
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die L’Ortye heeft aangesteld, projecten aan L’Ortye heeft verleend voor Diensten die door L’Ortye worden uitgevoerd, of waaraan L’Ortye een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en L’Ortye, alsmede voorstellen van L’Ortye voor Diensten die door L’Ortye aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door L’Ortye waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
 11. SaaS-Dienst: het door L’Ortye beschikbaar stellen en houden van websites en/of website via internet of een andere datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan Opdrachtgever.
 12. Gebruiker: de natuurlijke persoon die berichten kan plaatsen op de Website c.q. Afscheidspagina.                                                      
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van L’Ortye, elke Overeenkomst tussen L’Ortye en Opdrachtgever en op elke Dienst die door L’Ortye wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal L’Ortye aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met L’Ortye is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij L’Ortye uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat L’Ortye vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.                                                                                                                                            
 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door L’Ortye gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 2. L’Ortye is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft L’Ortye het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor L’Ortye gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen L’Ortye niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van L’Ortye zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht L’Ortye niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.                                                                                                                     
 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van L’Ortye heeft aanvaard door de Dienst te betalen.
 2. L’Ortye is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met L’Ortyewordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan L’Ortye wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met L’Ortye is verbonden.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij L’Ortye met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.                                                                
 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1.De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich meebrengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die L’Ortye van Opdrachtgever verkrijgt.

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en L’Ortye een Overeenkomst inzake hosting is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst 6 maanden, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien nodig kan Opdrachtgever de Overeenkomst verlengen met de oorsponkelijk overeengekomen termijn.
 2. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien L’Ortye ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één week.
 1. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van L’Ortye op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van L’Ortye is hierbij leidend. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid heeft L’Ortye recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft L’Ortye recht op het volledige loon indien dit gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.
 2. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is L’Ortye nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 3. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.                            
 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. L’Ortye zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Voordat L’Ortye aanvangt met de dienstverlening dient Opdrachtgever een formulier te downloaden en in te vullen. Opdrachtgever dient L’Ortye voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is L’Ortye niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor L’Ortye, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. L’Ortye is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Indien L’Ortye op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 6. Indien sprake is van wijzigingen, kan L’Ortye de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Website. Nimmer is L’Ortye gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 7. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 8. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of L’Ortye de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 9. L’Ortye is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 10. Indien L’Ortye op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal L’Ortye conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 11. Indien L’Ortye op verzoek van Opdrachtgever op locatie van Opdrachtgever aanwezig dient te zijn, wordt een afspraak ingepland. Een reeds geplande afspraak kan slechts tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annulering binnen deze termijn heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gereserveerde tijd dient te vergoeden alsmede reeds gemaakte onkosten.                                                                                                                                                                                                                    
 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door L’Ortye verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat L’Ortye niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. L’Ortye is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is L’Ortye verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door L’Ortye voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. L’Ortye kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is L’Ortye gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan L’Ortye.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van L’Ortye te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. In geval van de Afscheidspagina dient Opdrachtgever foto’s, verhalen, condoleance formulier en/of beelden te leveren aan L’Ortye. Opdrachtgever dient L’Ortye toestemming te geven voor het plaatsen van desbetreffende content.
 6. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content, alsmede voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
  7. Indien een Gebruiker een reactie plaatst op de Afscheidspagina, dient Opdrachtgever aan te geven of Gebruiker dit in alle vrijheid mag plaatsen. Indien Opdrachtgever de reactie van tevoren wil controleren, zal L’Ortye de reacties binnen 14 dagen te communniceren naar Opdrachtgever.                                                                                                                                                                  
 

Artikel 8 – Ontwikkelen van designs

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. L’Ortye kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:
 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. L’Ortye stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 2. Fase II: visualisatie. Na aankoop van het product of goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. L’Ortye zal een ontwerp maken en deze proef digitaal versturen naar Opdrachtgever. Op dit ontwerp kunnen wijzigingen doorgegeven worden. Deze wijzigingen zullen aangepast worden in het ontwerp. De offertes zijn inclusief 2 correctierondes. Na een goedkeuring van een het design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking.
 3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 2 correctierondes. Opdrachtgever is verplicht het design te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 1 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal L’Ortye nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.                                                
 

Artikel 9 – Drukwerk Designs

 1. Indien overeengekomen zal L’Ortye drukwerk voor Opdrachtgever verrichten. De omvang van de verplichting om de door L’Ortye opgeleverde Design te laten drukken strekt zich tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Hierbij komen partijen tevens de specificaties overeen met betrekking tot het drukwerk, waaronder in ieder geval wordt verstaan het aantal bedrukkingen, het formaat van de bedrukkingen en de kleur.
 2. L’Ortye verzorgt het drukwerk in beginsel zelf. Indien L’Ortye derde inschakelt om het drukwerk te verzorgen, zijn de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde eveneens van toepassing.
 3. Opdrachtgever dient eerst akkoord te geven alvorens het opgeleverde design gedrukt wordt. L’Ortye is nimmer aansprakelijk voor kennelijk tik-, zet- en drukfouten.
 4. De kleuren van de Designs zoals weergegeven worden in het voorbeeld waar Opdrachtgever akkoord op dient te geven kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.
 5. Opdrachtgever dient nadat hij akkoord is gegaan met het gegeven voorbeeld het opgeleverde resultaat te accepteren.                      
 

Artikel 10 – Ontwikkeling Website c.q. Afscheidspagina

 1. L’Ortye kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal L’Ortye de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, documentatie en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. L’Ortye is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
 5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd
 6. De door L’Ortye ontwikkelde Website  is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website  binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 1. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan L’Ortye. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van L’Ortye, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan L’Ortye zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door L’Ortye.
 2. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van L’Ortye verplicht om door L’Ortye verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien L’Ortye wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door L’Ortye gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.                                                                                                                                                                
 

Artikel 11 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door L’Ortye of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft L’Ortye recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan L’Ortye aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door L’Ortye bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is L’Ortye gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. L’Ortye spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan L’Ortye.
 5. L’Ortye spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 6. Indien Partijen een deeloplevering van de Website overeenkomen, zal L’Ortye de Website verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en L’Ortye deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de opleverdatum alsmede reeds overeengekomen budget.                                           
 

Artikel 12 – Voice-over en muziekrechten

 1. Indien overeengekomen kan Opdrachtgever kiezen voor een koppeling met muziek op de Website. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.
 2. Muziek dat op de Website wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. L’Ortye is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 3. L’Ortye zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de vergoeding van de muziekrechten.
 4. Indien L’Ortye door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt L’Ortye deze kosten volledig in rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal L’Ortye deze kosten, alsmede haar eigen kosten één op een doorbelasten aan Opdrachtgever.                                                                                                                                       
 

Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is L’Ortye gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 14 – Garanties

 1. L’Ortye voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat L’Ortye in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door L’Ortye gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is L’Ortye gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. L’Ortye staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. L’Ortye spant zich in om fouten in de Website c.q. programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door L’Ortye zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. L’Ortye is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door L’Ortye ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘as is’, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan L’Ortye te melden op een wijze dat L’Ortye in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van L’Ortye een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.
 7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. L’Ortye is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan L’Ortye naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door L’Ortye verstrekte inlichtingen.
 8. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is L’Ortye niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 9. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 10. L’Ortye staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.                                                                                                                                                                                                                

 

Artikel 15 – Gebruik en onderhoud Website

 1. L’Ortye stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 2. Indien overgekomen, zal L’Ortye onderhoud verrichten aan de Website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan L’Ortye onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Website schriftelijk te melden aan L’Ortye, waarna L’Ortye Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is L’Ortye gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan L’Ortye.
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van L’Ortye, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website.
 6. Ten behoeve van het onderhoud is L’Ortye bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is L’Ortye gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. L’Ortye zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 8. L’Ortye is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door L’Ortye aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor L’Ortye niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.    

 

Artikel 16 – Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien L’Ortye het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Website, kunnen er door L’Ortye beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is L’Ortye gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. L’Ortye komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft L’Ortye het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
 6. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor alle schade als gevolg van bovenstaande. L’Ortye is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 7. Het is Opdrachtgever verboden (het gebruik van) de Diensten door te verkopen en/of te verhuren.
 8. L’Ortye kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is L’Ortye bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is L’Ortye gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van L’Ortye.
 10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.                                                                                                                                             

 

Artikel 17 – Notice en Takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van L’Ortye of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is L’Ortye gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. L’Ortye zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van L’Ortye. In geen geval is L’Ortye aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

 

 

Artikel 18 –  Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. L’Ortyeis niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal L’Ortye Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of L’Ortye de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

 

Artikel 19 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. L’Ortye voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden worden achteraf berekend, op basis van de door L’Ortye opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend behoudens andere afspraken.
 4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment.
 5. In geval van verlenging van de hosting werkzaamheden dient Opdrachtgever eenmalig het overeengekomen bedrag te voldoen.
 6. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever voor het afspelen van muziek op de Website een overeengekomen vergoeding te voldoen.
 7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door L’Ortye ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. L’Ortye is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 11. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van L’Ortye.
 12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.                          

 

Artikel 20 – Incassobeleid

 1. Alle door L’Ortye gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal L’Ortye zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien L’Ortye meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.                                         

 

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. L’Ortye gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en gebruikers van de Website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal L’Ortye de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@afscheidspagina.nl.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van L’Ortye verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever L’Ortye tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien L’Ortye op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. L’Ortye is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. L’Ortye zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.                                                                   

 

Artikel 22 – Opschorting

 1. L’Ortye heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. L’Ortye is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. L’Ortye is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.                                                                      

 

Artikel 23 – Overmacht

 1. L’Ortye is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van L’Ortye wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van L’Ortye, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan L’Ortye zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van L’Ortye buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien L’Ortye bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.                                                                                                                                                                                     

 

Artikel 24 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van L’Ortye alleen geacht te bestaan indien L’Ortye dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van L’Ortye, is L’Ortye uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever L’Ortye binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en L’Ortye deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat L’Ortye in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door L’Ortye leidt tot aansprakelijkheid van L’Ortye, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. Ingeval van Overeenkomsten op grond van een SaaS-dienst, of service en/of onderhoud is bovengenoemde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling).
 4. L’Ortye is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door L’Ortye geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 5. De aansprakelijkheid van L’Ortye is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 6. L’Ortye is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op zijn website of die van gelinkte websites.
 7. L’Ortye is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur of Website.
 8. Aansprakelijkheid van L’Ortye voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. L’Ortye is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van L’Ortye die zonder uitdrukkelijke toestemming van L’Ortye heeft plaatsgevonden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door L’Ortye geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van L’Ortye.
 10. Enige door L’Ortye opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van L’Ortye. De inhoud van het opgeleverde advies van L’Ortye is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van L’Ortye opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van L’Ortye. L’Ortye is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is L’Ortye nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in L’Ortye haar eigen advies.
 12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Website is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is L’Ortye aansprakelijk.
 13. L’Ortye staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens L’Ortye verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.
 15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van L’Ortye vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij L’Ortye. Elke vordering tot schadevergoeding jegens L’Ortye dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van L’Ortye eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.                                                                                                                                                                             

 

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. L’Ortye en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door L’Ortye worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij L’Ortye daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien L’Ortye op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en L’Ortye zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is L’Ortye niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen L’Ortye en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.                                            

 

Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van L’Ortye waaronder in ieder geval begrepen alle ontwerpen berusten uitsluitend bij L’Ortye en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van L’Ortye worden overgedragen aan Opdrachtgever, is L’Ortye gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van L’Ortye rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van L’Ortye.
 6. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal L’Ortye onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.                                                                                                          

 

Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan L’Ortye verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door L’Ortye opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan L’Ortye verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever en diens familie geeft L’Ortye toestemming de Website online te zetten en de geleverde foto’s, beelden, verhalen, muziek etc. van de overleden persoon te plaatsen.

 

Artikel 28 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van L’Ortye of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@afscheidspagina.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil L’Ortye de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. L’Ortye zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.                                                                                                          

 

Artikel 29 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen L’Ortye en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. L’Ortye kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen L’Ortye en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 
 

Deel II Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 30 – Algemeen

L’Ortye is de aanbieder van de afscheidspagina (hierna: website) waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt L’Ortye Gebruiker deze website verder niet te gebruiken. L’Ortye raadt iedereen aan die gebruik maakt van de website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 31 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

L’Ortye gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van L’Ortye. L’Ortye zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van L’Ortye.

 

 

Artikel 32 – Gebruik van de website

 1. L’Ortye spant zich in de website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Gebruiker kan op de website een condoleance bericht plaatsen.

 

Artikel 33 – Verplichtingen bij het gebruik van de website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de website
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) de website van L’Ortye;
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van L’Ortye.
 1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is L’Ortye gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. L’Ortye komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en/of het gebruik van de website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

 

Artikel 34 – Beschikbaarheid website

L’Ortye staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. L’Ortye streeft ernaar om zich in te spannen om de L’Ortye applicatie en de toegang tot de website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat L’Ortye niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de website. L’Ortye is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de website en het gebruik van de website op te schorten. L’Ortye is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de website te kunnen waarborgen.

 

 

Artikel 35 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van L’Ortye of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is L’Ortye gerechtigd om dat deel van de website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. L’Ortye zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is L’Ortyeaansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

 

Artikel 36 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van L’Ortye of via info@afscheidspagina.nl.

 

 

Artikel 37- Betaling

Het recht om gebruik te maken van de website is niet onderworpen aan een betalingsverplichting.

 

 

Artikel 38 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart L’Ortye vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens L’Ortye.
 2. L’Ortye is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 3. In geen geval is L’Ortye is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 4. L’Ortye staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens L’Ortye verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van L’Ortye vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij L’Ortye. Elke vordering tot schadevergoeding jegens L’Ortye dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 39 – Overmacht

 1. L’Ortye is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van L’Ortye en (xi) overige situaties die naar het oordeel van L’Ortye buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. L’Ortye heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat L’Ortye zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 40 – Intellectuele eigendomsrechten

 Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van L’Ortye en/of Opdrachtgever. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de website waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij L’Ortye en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 

 

Artikel 41 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de L’Ortye applicatie van L’Ortye worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@afscheidspagina.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil L’Ortye de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. L’Ortye zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 42 – Wijzigingen

L’Ortye heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de website inzien.

 

 

Artikel 43 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen L’Ortye en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen L’Ortye en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Hoensbroek, 25 februari 2021

 

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door L’Ortye.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Website c.q. afscheidspagina: de voor Opdrachtgever ontwikkelde website c.q. afscheidspagina.
 6. Design: het door L’Ortye ontwikelde design met betrekking tot het rouwdrukwerk.
 7. Diensten: de Diensten die L’Ortye aanbiedt, zijn het ontwikkelen van websites c.q. afscheidpagina’s, hosting alsmede het leveren van drukwerk.
 8. Dienstverlener: L’Ortye biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: L’Ortye.
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die L’Ortye heeft aangesteld, projecten aan L’Ortye heeft verleend voor Diensten die door L’Ortye worden uitgevoerd, of waaraan L’Ortye een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en L’Ortye, alsmede voorstellen van L’Ortye voor Diensten die door L’Ortye aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door L’Ortye waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
 11. SaaS-Dienst: het door L’Ortye beschikbaar stellen en houden van websites en/of website via internet of een andere datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan Opdrachtgever.
 12. Gebruiker: de natuurlijke persoon die berichten kan plaatsen op de Website c.q. Afscheidspagina.                                                      
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van L’Ortye, elke Overeenkomst tussen L’Ortye en Opdrachtgever en op elke Dienst die door L’Ortye wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal L’Ortye aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met L’Ortye is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij L’Ortye uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat L’Ortye vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.                                                                                                                                            
 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door L’Ortye gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
 2. L’Ortye is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft L’Ortye het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor L’Ortye gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen L’Ortye niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van L’Ortye zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht L’Ortye niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.                                                                                                                     
 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van L’Ortye heeft aanvaard door de Dienst te betalen.
 2. L’Ortye is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met L’Ortyewordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan L’Ortye wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met L’Ortye is verbonden.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij L’Ortye met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.                                                                
 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1.De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich meebrengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die L’Ortye van Opdrachtgever verkrijgt.

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en L’Ortye een Overeenkomst inzake hosting is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst 6 maanden, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien nodig kan Opdrachtgever de Overeenkomst verlengen met de oorsponkelijk overeengekomen termijn.
 2. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien L’Ortye ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één week.
 1. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van L’Ortye op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van L’Ortye is hierbij leidend. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid heeft L’Ortye recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft L’Ortye recht op het volledige loon indien dit gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.
 2. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is L’Ortye nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 3. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.                            
 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. L’Ortye zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Voordat L’Ortye aanvangt met de dienstverlening dient Opdrachtgever een formulier te downloaden en in te vullen. Opdrachtgever dient L’Ortye voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is L’Ortye niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor L’Ortye, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. L’Ortye is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Indien L’Ortye op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
 6. Indien sprake is van wijzigingen, kan L’Ortye de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Website. Nimmer is L’Ortye gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 7. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
 8. Zowel Opdrachtgever als L’Ortye kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of L’Ortye de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
 9. L’Ortye is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
 10. Indien L’Ortye op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal L’Ortye conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
 11. Indien L’Ortye op verzoek van Opdrachtgever op locatie van Opdrachtgever aanwezig dient te zijn, wordt een afspraak ingepland. Een reeds geplande afspraak kan slechts tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annulering binnen deze termijn heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gereserveerde tijd dient te vergoeden alsmede reeds gemaakte onkosten.                                                                                                                                                                                                                    
 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door L’Ortye verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat L’Ortye niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. L’Ortye is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is L’Ortye verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door L’Ortye voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. L’Ortye kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is L’Ortye gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan L’Ortye.
 4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van L’Ortye te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. In geval van de Afscheidspagina dient Opdrachtgever foto’s, verhalen, condoleance formulier en/of beelden te leveren aan L’Ortye. Opdrachtgever dient L’Ortye toestemming te geven voor het plaatsen van desbetreffende content.
 6. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content, alsmede voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
  7. Indien een Gebruiker een reactie plaatst op de Afscheidspagina, dient Opdrachtgever aan te geven of Gebruiker dit in alle vrijheid mag plaatsen. Indien Opdrachtgever de reactie van tevoren wil controleren, zal L’Ortye de reacties binnen 14 dagen te communniceren naar Opdrachtgever.                                                                                                                                                                  
 

Artikel 8 – Ontwikkelen van designs

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen. L’Ortye kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 5 fases:
 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. L’Ortye stelt vervolgens een offerte op welke de Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze.
 2. Fase II: visualisatie. Na aankoop van het product of goedkeuring van de offerte zal afhankelijk van het product of de producten een passend design gecreëerd worden welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. L’Ortye zal een ontwerp maken en deze proef digitaal versturen naar Opdrachtgever. Op dit ontwerp kunnen wijzigingen doorgegeven worden. Deze wijzigingen zullen aangepast worden in het ontwerp. De offertes zijn inclusief 2 correctierondes. Na een goedkeuring van een het design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking.
 3. Fase III: feedback. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op 2 correctierondes. Opdrachtgever is verplicht het design te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 1 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 4. Fase IV: oplevering. Na de bedenktermijn zoals genoemd bij fase III, is het ontwikkelde design definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. In het andere geval zal L’Ortye nog een laatste aanpassingsronde uitvoeren en zal het ontwerp hierna definitief zijn. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.                                                
 

Artikel 9 – Drukwerk Designs

 1. Indien overeengekomen zal L’Ortye drukwerk voor Opdrachtgever verrichten. De omvang van de verplichting om de door L’Ortye opgeleverde Design te laten drukken strekt zich tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Hierbij komen partijen tevens de specificaties overeen met betrekking tot het drukwerk, waaronder in ieder geval wordt verstaan het aantal bedrukkingen, het formaat van de bedrukkingen en de kleur.
 2. L’Ortye verzorgt het drukwerk in beginsel zelf. Indien L’Ortye derde inschakelt om het drukwerk te verzorgen, zijn de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde eveneens van toepassing.
 3. Opdrachtgever dient eerst akkoord te geven alvorens het opgeleverde design gedrukt wordt. L’Ortye is nimmer aansprakelijk voor kennelijk tik-, zet- en drukfouten.
 4. De kleuren van de Designs zoals weergegeven worden in het voorbeeld waar Opdrachtgever akkoord op dient te geven kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.
 5. Opdrachtgever dient nadat hij akkoord is gegaan met het gegeven voorbeeld het opgeleverde resultaat te accepteren.                      
 

Artikel 10 – Ontwikkeling Website c.q. Afscheidspagina

 1. L’Ortye kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal L’Ortye de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, documentatie en ontwerpen).
 3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 4. L’Ortye is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
 5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd
 6. De door L’Ortye ontwikkelde Website  is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website  binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
 1. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan L’Ortye. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van L’Ortye, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan L’Ortye zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door L’Ortye.
 2. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van L’Ortye verplicht om door L’Ortye verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien L’Ortye wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door L’Ortye gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.                                                                                                                                                                
 

Artikel 11 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door L’Ortye of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft L’Ortye recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan L’Ortye aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door L’Ortye bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is L’Ortye gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. L’Ortye spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan L’Ortye.
 5. L’Ortye spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
 6. Indien Partijen een deeloplevering van de Website overeenkomen, zal L’Ortye de Website verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en L’Ortye deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de opleverdatum alsmede reeds overeengekomen budget.                                           
 

Artikel 12 – Voice-over en muziekrechten

 1. Indien overeengekomen kan Opdrachtgever kiezen voor een koppeling met muziek op de Website. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.
 2. Muziek dat op de Website wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. L’Ortye is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 3. L’Ortye zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de vergoeding van de muziekrechten.
 4. Indien L’Ortye door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt L’Ortye deze kosten volledig in rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal L’Ortye deze kosten, alsmede haar eigen kosten één op een doorbelasten aan Opdrachtgever.                                                                                                                                       
 

Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is L’Ortye gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 14 – Garanties

 1. L’Ortye voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat L’Ortye in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door L’Ortye gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is L’Ortye gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. L’Ortye staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. L’Ortye spant zich in om fouten in de Website c.q. programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door L’Ortye zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. L’Ortye is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door L’Ortye ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
 5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘as is’, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan L’Ortye te melden op een wijze dat L’Ortye in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van L’Ortye een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.
 7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. L’Ortye is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan L’Ortye naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door L’Ortye verstrekte inlichtingen.
 8. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is L’Ortye niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
 9. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
 10. L’Ortye staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.                                                                                                                                                                                                                

 

Artikel 15 – Gebruik en onderhoud Website

 1. L’Ortye stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Website gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Website is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
 2. Indien overgekomen, zal L’Ortye onderhoud verrichten aan de Website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan L’Ortye onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Website schriftelijk te melden aan L’Ortye, waarna L’Ortye Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is L’Ortye gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan L’Ortye.
 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van L’Ortye, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website.
 6. Ten behoeve van het onderhoud is L’Ortye bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is L’Ortye gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. L’Ortye zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
 8. L’Ortye is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door L’Ortye aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor L’Ortye niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.    

 

Artikel 16 – Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien L’Ortye het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Website, kunnen er door L’Ortye beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is L’Ortye gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 4. L’Ortye komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft L’Ortye het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
 6. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor alle schade als gevolg van bovenstaande. L’Ortye is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 7. Het is Opdrachtgever verboden (het gebruik van) de Diensten door te verkopen en/of te verhuren.
 8. L’Ortye kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is L’Ortye bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is L’Ortye gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van L’Ortye.
 10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.                                                                                                                                             

 

Artikel 17 – Notice en Takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van L’Ortye of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is L’Ortye gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. L’Ortye zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van L’Ortye. In geen geval is L’Ortye aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

 

 

Artikel 18 –  Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. L’Ortyeis niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal L’Ortye Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of L’Ortye de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

 

 

Artikel 19 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
 2. L’Ortye voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden worden achteraf berekend, op basis van de door L’Ortye opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend behoudens andere afspraken.
 4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment.
 5. In geval van verlenging van de hosting werkzaamheden dient Opdrachtgever eenmalig het overeengekomen bedrag te voldoen.
 6. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever voor het afspelen van muziek op de Website een overeengekomen vergoeding te voldoen.
 7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door L’Ortye ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. L’Ortye is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 11. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van L’Ortye.
 12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.                          

 

Artikel 20 – Incassobeleid

 1. Alle door L’Ortye gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal L’Ortye zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien L’Ortye meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.                                         

 

Artikel 21 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. L’Ortye gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en gebruikers van de Website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal L’Ortye de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@afscheidspagina.nl.
 2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van L’Ortye verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever L’Ortye tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien L’Ortye op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. L’Ortye is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. L’Ortye zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.                                                                   

 

Artikel 22 – Opschorting

 1. L’Ortye heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. L’Ortye is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. L’Ortye is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.                                                                      

 

Artikel 23 – Overmacht

 1. L’Ortye is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van L’Ortye wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van L’Ortye, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan L’Ortye zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van L’Ortye buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien L’Ortye bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.                                                                                                                                                                                     

 

Artikel 24 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van L’Ortye alleen geacht te bestaan indien L’Ortye dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van L’Ortye, is L’Ortye uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever L’Ortye binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en L’Ortye deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat L’Ortye in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door L’Ortye leidt tot aansprakelijkheid van L’Ortye, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. Ingeval van Overeenkomsten op grond van een SaaS-dienst, of service en/of onderhoud is bovengenoemde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling).
 4. L’Ortye is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door L’Ortye geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 5. De aansprakelijkheid van L’Ortye is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 6. L’Ortye is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op zijn website of die van gelinkte websites.
 7. L’Ortye is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur of Website.
 8. Aansprakelijkheid van L’Ortye voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. L’Ortye is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van L’Ortye die zonder uitdrukkelijke toestemming van L’Ortye heeft plaatsgevonden.
 9. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door L’Ortye geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van L’Ortye.
 10. Enige door L’Ortye opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van L’Ortye. De inhoud van het opgeleverde advies van L’Ortye is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van L’Ortye opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van L’Ortye. L’Ortye is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is L’Ortye nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in L’Ortye haar eigen advies.
 12. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Website is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is L’Ortye aansprakelijk.
 13. L’Ortye staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens L’Ortye verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.
 15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van L’Ortye vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij L’Ortye. Elke vordering tot schadevergoeding jegens L’Ortye dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van L’Ortye eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.                                                                                                                                                                             

 

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. L’Ortye en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
 2. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door L’Ortye worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij L’Ortye daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Indien L’Ortye op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en L’Ortye zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is L’Ortye niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen L’Ortye en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.                                            

 

Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van L’Ortye waaronder in ieder geval begrepen alle ontwerpen berusten uitsluitend bij L’Ortye en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van L’Ortye worden overgedragen aan Opdrachtgever, is L’Ortye gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van L’Ortye rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van L’Ortye.
 6. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal L’Ortye onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.                                                                                                          

 

Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan L’Ortye verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart L’Ortye voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door L’Ortye opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan L’Ortye verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever en diens familie geeft L’Ortye toestemming de Website online te zetten en de geleverde foto’s, beelden, verhalen, muziek etc. van de overleden persoon te plaatsen.

 

Artikel 28 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van L’Ortye of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via info@afscheidspagina.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil L’Ortye de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. L’Ortye zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.                                                                                                          

 

Artikel 29 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen L’Ortye en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. L’Ortye kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen L’Ortye en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 
 

Deel II Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 30 – Algemeen

L’Ortye is de aanbieder van de afscheidspagina (hierna: website) waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt L’Ortye Gebruiker deze website verder niet te gebruiken. L’Ortye raadt iedereen aan die gebruik maakt van de website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 31 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

L’Ortye gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van L’Ortye. L’Ortye zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van L’Ortye.

 

 

Artikel 32 – Gebruik van de website

 1. L’Ortye spant zich in de website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Gebruiker kan op de website een condoleance bericht plaatsen.

 

Artikel 33 – Verplichtingen bij het gebruik van de website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de website
 1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 3. het kopiëren van (onderdelen van) de website van L’Ortye;
 4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van L’Ortye.
 1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is L’Ortye gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. L’Ortye komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen en/of het gebruik van de website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

 

Artikel 34 – Beschikbaarheid website

L’Ortye staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. L’Ortye streeft ernaar om zich in te spannen om de L’Ortye applicatie en de toegang tot de website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat L’Ortye niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de website. L’Ortye is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de website en het gebruik van de website op te schorten. L’Ortye is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de website te kunnen waarborgen.

 

 

Artikel 35 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van L’Ortye of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is L’Ortye gerechtigd om dat deel van de website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. L’Ortye zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is L’Ortyeaansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

 

Artikel 36 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van L’Ortye of via info@afscheidspagina.nl.

 

 

Artikel 37- Betaling

Het recht om gebruik te maken van de website is niet onderworpen aan een betalingsverplichting.

 

 

Artikel 38 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart L’Ortye vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens L’Ortye.
 2. L’Ortye is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 3. In geen geval is L’Ortye is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 4. L’Ortye staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens L’Ortye verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van L’Ortye vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij L’Ortye. Elke vordering tot schadevergoeding jegens L’Ortye dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 39 – Overmacht

 1. L’Ortye is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van L’Ortye en (xi) overige situaties die naar het oordeel van L’Ortye buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. L’Ortye heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat L’Ortye zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 40 – Intellectuele eigendomsrechten

 Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van L’Ortye en/of Opdrachtgever. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de website waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij L’Ortye en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 

 

Artikel 41 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de L’Ortye applicatie van L’Ortye worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@afscheidspagina.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil L’Ortye de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. L’Ortye zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 42 – Wijzigingen

L’Ortye heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de website inzien.

 

 

Artikel 43 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen L’Ortye en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen L’Ortye en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

 

Hoensbroek, 25 februari 2021

 

 

Crop Image

error: Content is beveiligd !!